fbpx
Likestillingsredegjørelse Evensen & Evensen2023-05-23T10:46:12+02:00

Likestillingsredegjørelse Evensen & Evensen (2022)

ØMF Evensen & Evensen er et tradisjonsrikt entreprenørfirma i Lillehammer med historie tilbake til 1920. Selskapet inngår som et datterselskap i entreprenørkonsernet Ø.M. Fjeld, som har hovedkontor på Kongsvinger.

Entreprenørbransjen har tradisjonelt vært en mannsdominert bransje med markant skjevhet i rekrutteringsgrunnlaget og kjønnsbalansen blant de ansatte. Konsernet jobber aktivt for likestilling og mot diskriminering og stereotypisering på grunn av kjønn, graviditet, permisjon ved fødsel eller adopsjon, omsorgsoppgaver, etnisitet, religion, livssyn, funksjonsnedsettelse, seksuell orientering, kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk, alder og kombinasjoner av disse grunnlagene.

Del 1: Tilstand for kjønnslikestilling

ØMF Evensen & Evensen hadde ved årets slutt 64 ansatte, hvorav 2 kvinner. Det er en generell målsetning i konsernet å øke andelen kvinnelige ansatte, i alle ledd i organisasjonen. Ansatte i Evensen & Evensen er som hovedregel ansatt i faste heltidsstillinger. Ved utgangen av 2022 er det ingen deltidsansatte i selskapet. Gjennomsnitt antall uker foreldrepermisjon er 12 for menn. Ingen foreldrepermisjon for kvinner i 2022.

Oppsummerende tabell

Del 2: Vårt arbeid for likestilling og mot diskriminering

I ØMF Evensen & Evensen tilstreber vi å legge til rett for at alle ansatte skal gis like muligheter til jobbutvikling. Gjennom blant annet tett dialog med utdanningsinstitusjoner jobbes det aktivt med å stimulere til å få flere kvinner inn i bransjen og konsernet. Ved ansettelser generelt har konsernet fokus på å rekruttere for å oppnå balanse med hensyn til alder, kjønn og annen bakgrunn.

Prinsipper, prosedyrer og standarder for likestilling og mot diskriminering

Alle ansatte i Ø.M. Fjeld-konsernet er ansvarlig for å bidra til et godt og produktivt arbeidsmiljø, og opptre på en måte som styrker samholdet internt og skaper tillit og respekt innad og utad. Vårt likestillingsarbeid er forankret i virksomhetens strategi, våre verdier og etiske retningslinjer, samt personalhåndboken.

Ved nyansettelser gjennomføres grundige prosesser der alle søkere skal ivaretas på en respektfull og god måte hvor blant annet vurdering av mangfold ivaretas.

I Ø.M. Fjeld er det nulltoleranse for trakassering. I våre retningslinjer for varsling kommer det frem hvordan ansatte skal opptre i de ulike situasjoner.

Gjennom medarbeiderundersøkelser hvert annet år kartlegges arbeidsmiljø og medarbeiderengasjement. Resultatene følges opp i hvert enkelt selskap, region og avdeling og det utarbeides tiltaksplaner der det er behov for å forbedre. Tiltakene skal følges opp og evalueres. Det skal gjennomføres en ny medarbeiderundersøkelse våren 2022.

For å sikre et godt fysisk og psykisk arbeidsmiljø har verneombudene i konsernet halvårlige samlinger. HMS er fast tema i alle interne møter. Det gjennomføres jevnlig opplæring i HMS for ledere og verneombud, gjennom bla 40-timers HMS-kurs.

Byggebransjen har tradisjonelt vært en mannsdominert bransje med markant skjevhet i rekrutteringsgrunnlaget. Ø.M. Fjeld-konsernet er bevisst på å øke andelen kvinner i alle stillingskategorier og jobber spesielt med dette i forhold til utdanning og rekruttering av yngre inn i bransjen.

Ø.M. Fjeld-konsernet ønsker at alle ansatte skal gis samme forutsetning for personlig og faglig utvikling. Vi gjennomfører jevnlig medarbeidersamtaler med alle funksjonærer. Vi jobber aktivt med lederutvikling og tilbyr jevnlig kurs og lederutviklingsprogram. Det jobbes også med å tilby større bredde i kompetanseutvikling for alle medarbeidere.

I Ø.M. Fjeld-konsernet skal alle ansatte bli riktig lønnet for arbeidet de utfører, uavhengig av kjønn og annen bakgrunn. Alle ansattes lønn vurderes årlig. Fagarbeiderne følger tariffavtaler.