fbpx
Brøter Terrasse2021-12-02T11:36:08+02:00

Om prosjektet

Prosjektet er et samarbeid mellom byggherre AF Eiendom og totalentreprenør Asker Entreprenør bestående av 78 leiligheter og en næringsdel. Byggeplassen er lokalisert i Nannestadgata 7, 2000 Lillestrøm. Byggearbeidene ble påbegynt November 2020 og skal ferdigstilles fjerde kvartal 2022. Prosjektet består av to bygg over 8 etasjer med en felles parkeringskjeller.

This project is a collaboration between AF Eiendom and Asker Entreprenør consisting of 78 apartments and a part for a local business. The construction site is located at Nannestadgata 7, 2000 Lillestrøm. Construction works began in November 2020 and will be completed in the fourth quarter of 2022. The project consists of two separate buildings over 8 floors with a basement for parking shared between the two.

Brøter Terrasse, Lillestrøm

Henvendelser/klager

For henvendelser eller klager til prosjektet kan prosjektadministrasjonen kontaktes ved å sende inn skjema for henvendelse til: broter-terrasse@asent.no

Du finner skjemaet her.
Følg linken, trykk på «Fil» oppe til venstre, trykk «Last ned» og deretter trykk «Microsoft Word (.docx)».

Husk å vedlegge skjemaet ved sending av e-post.

For inquiries or complaints to the project you can reach the project administration by sending in the form for inquiry to broter-terrasse@asent.no

Link to the formFollow the link, press «File» up to your left, press «Download» and finally press for «Microsoft Word (.docx)».

Remember to attach the form when sending email.

Snart jul!

Da nærmer det seg juleferie og vi holder byggeplassen stengt fra 24. desember til og med 2. januar. Det blir antagelig noe aktivitet den 23. desember, men med veldig redusert mannskap og arbeidsdagen blir ikke lang denne dagen.

Det begynner å skje mye på byggeplassen om dagen. Råbygget på bygg B er ferdig, og det er påbegynt innvendige arbeider samtidig som det jobbes med å få tettet bygget. Stillas rundt bygg B er også montert helt opp på 3 av 4 fasader. På bygg A er man i gang med råbygget og dette skal pågå frem til mars 2022. Det er også økt aktivitet i forhold til mannskap som er innom byggeplassen for tiden og på nyåret vil nok dette øke sakte men sikkert.

Vi håper vi ikke er til unødig bry for dere rundt, skulle det være noe så er det bare å ta kontakt. Vi ønsker dere alle en riktig god jul og et godt nyttår når den tid kommer.

2. desember 2021

Christmas incoming!

Christmas is slowly approaching and we will keep the construction site closed from 24 December to 2 January. There will be some activity on December 23, but with a very reduced crew and the working day will not be long this day.

A lot is happening on the construction site during the day. The works with prefabricated concrete and steel on building B has been completed, and interior work has begun at the same time as work is being done to seal the building. Scaffolding around building B is also mounted all the way up on 3 of 4 facades. In building A, the works with prefabricated concrete and steel is uongoing and this will continue until March 2022. There is also increased activity and more people who are currently on the construction site and from January this will probably increase.

We hope we are not an unnecessary burden for those of you around us, don’t hesitate to contact us if there is something. We wish you all a very Merry Christmas and a Happy New Year when that time comes.

Oppstart med prefabrikkert betong

Fra uke 35 ble det startet med levering og montering av prefabrikkert betong på byggeplassen. Det vil i perioden fremover derfor bli noe økt mengde leveranser til vårt prosjekt. Betongbiler blir det færre av, men det kommer derimot en god del lange kjøretøy med betongelementer og stål.

Arbeidstiden vil i perioden fremover være noe utvidet mandager til onsdager og vil nå være fra 07.00-19.00, støyende arbeider avsluttes innen klokken 17.00. Torsdager og fredager vil fremdeles arbeidstiden være til 17.00, kan hende det gjøres unntak enkelte torsdager, men det burde ikke være behov. Prefab montasjen er estimert til å ferdigstilles i slutten av februar / begynnelsen av mars.

8. september 2021

Start-up with prefabricated concrete

From week 35, we started with the delivery and installation of prefabricated concrete on the construction site. Going forward there will be a somewhat increased number of deliveries to our project. There will be fewer concrete-trucks, but there will be a somewhat high number of long vehicles with concrete elements and steel.

The working hours in the period ahead will be somewhat extended Mondays to Wednesdays and will now be from 07.00-19.00, noisy work ends by 17.00. Thursdays and Fridays the working hours will still be until 17.00, exceptions may be made some Thursdays, but there should be no need. The assembly of prefabricated concrete is estimated to be completed in late February / early March.

Fremdrift gjennom sommeren

Da har endelig godværet ankommet og det nærmer seg sommer. Vi har nylig fått opp tårnkranen på prosjektet for å få fart på sakene, for de som lurer så har krana har en høyde på cirka 45 meter og kan løfte opp til 20 tonn. Prosjektet ser seg nødt til å holde driften gjennom hele sommeren grunnet noe forsinket fremdrift, så det blir ingen stopp i produksjonen i fellesferien. Arbeidstiden på 07:00-17:00 mandag-fredag opprettholdes. Arbeidene som vil foregå gjennom sommeren er i hovedsak lik som nå, det fortsettes med arbeider i Nannestadgata samt grunn- og betongarbeider i byggegropa.

Vi ønsker alle en riktig god sommer og etter hvert sommerferie!

Progress during summer

The good weather has finally arrived and summer is approaching. We have recently set up the crane at the site to speed things up, for those who are curious the crane is about 45 meters high and can lift weights up to 20 tons. The project finds it necessary to maintain operations throughout the summer due to somewhat delayed progress, in other words there will be no stop in production during the joint holiday. Working hours will be maintained at 07:00-17:00 Monday – Friday. The type of works that will take place throughout the summer is essentially the same as now, works will continue in Nannestadgata as well as cavitation and works with concrete in the construction site.

We wish you all a pleasant summer, and eventually a great holiday!

28. mai 2021

Påsken

Da nærmer det seg omsider påske og da er det dags med en liten oppdatering fra byggeplassen. Det blir drift på byggeplassen i påsken, men da selvsagt kun mandag 29. mars – onsdag 31. mars. Det er noe redusert mannskap på jobb de tre dagene og det er i hovedsak betongstøp som vil foregå.

Statusen i fremdriften er at vi fortsatt graver ut byggetomta og det har i den siste perioden vært støy fra betongsaging, anleggsmaskiner og spunting. Prosjektet leier nå halve Romeriksgata fra husnummer 20-22 (langs med byggeplassen) slik at veien der er noe smalere, men holdes kjørbar. I uke 14, rett over påske, vil Nannestadgata mellom Storgata/Brøtergata bli sperret for kjøring i forbindelse med gravearbeider. Varigheten på arbeidene i Nannestadgata er usikker, men estimeres foreløpig til å vare i cirka 4 måneder.

Vi ønsker dere alle en riktig god påske!

Easter

Easter is finally approaching and then it’s time for a little update from the construction site. There will be works on the construction site during Easter, but of course only from Monday 29 March – Wednesday 31 March. There is a somewhat reduced crew at work these three days and it is mainly works with concrete that will take place.

The status of the progress is that we are still digging out the building site and in the last period there has been noise from sawing concrete, machines and sheet piling. The project now rents half of Romeriksgata from house number 20-22 (along the construction site) so that the road there is somewhat more narrow, but is kept drivable. In week 14, just after easter, Nannestadgata between Storgata/Brøtergata will be closed for traffic due to excavation works. The duration of the works is uncertain, but it is estimated to last about 4 months.

We wish you all a very happy Easter!

23. mars 2021

Pelingen er ferdig

Da er vi omsider ferdige med pelingen, endelig! Vi vil takke for tålmodigheten så langt. Utgravingen fortsetter, så vær obs på anleggstrafikk inn og ut av plassen. Vi vil etter hvert som tomta blir gravd ut begynne med betongarbeider.

Done with the piling works

We are finally finished with the piling works! We would like to thank you all for your patience so far. The excavation of the site continues, so be aware of the trucks traveling in and out of the site. We will soon start up works with concrete.

17. februar 2021

Status fremdrift

Pelearbeidene har tatt noe lengre tid enn antatt, og vi er dessverre ikke ferdige denne uken som estimert. Det blir derfor peling ut uke 7 også. Ellers ble det startet med utgraving av byggetomta mandag 8. Februar, og ifølge fremdriftsplanen skal utgraving være ferdig til påske (i løpet av uke 12). Minner om at utgravingen også medfører en del støy, samt at det blir mye inn- og utkjøring av lastebilen i forbindelse med bortkjøring av massene som graves opp.

Status of progress

The piling work has taken a bit more time than expected and we are unfortunately not finished this week as was estimated. It will therefore be piling throughout week 7 as well. Otherwise, we started with excavation of the building site on Monday 8 February, and according to the plan, excavation will be completed by Easter (during week 12). Reminding you all that the excavation also causes a lot of noise, and that there is a lot of trucks in and out of the construction site due to the removal of the masses that are excavated.

12. februar 2021

Fremdrift

Da er arbeidene godt i gang etter juleferien. Vi estimerer å ferdigstille pele- og spuntarbeidene i uke 6, og når disse arbeidene er ferdige vil det bli betraktelig mye mindre vibrasjoner. Neste arbeidsoperasjon som vil bli påbegynt, er utgraving av byggegropa.

Progress

We are back at it after the Christmas holidays. Estimating that the works with piling and sheet piling will be completed in week 6. When this work I finished, there will be considerably less vibration. The next works to be started with is excavation of the construction site.

18. januar 2021

Juleferie på Brøter Terrasse

Da nærmer det seg endelig jul og juleferie, og vi går inn mot en pause i arbeidene på prosjekt Brøter Terrasse. Torsdag 17.12.20 blir siste dag med pele- og spuntarbeider i 2020, så fra og med fredag 18. Desember vil roen ha senket seg fra vår side ut året. Første arbeidsdag på nyåret blir mandag 4. Januar 2021.

Vi ønsker dere alle en riktig god jul og et godt nyttår!

Christmas holiday Brøter Terrasse

We have almost reached Christmas and the Christmas holidays, and we are headed towards a break from the works on project Brøter Terrasse. Thursday 17.12.2020 will be the last day of piling and sheet piling in 2020, so from Friday 18th December, it will be quiet from us throughout the remainder of the year. We will continue the work in 2021 on January the 4th.

We wish all of you a merry Christmas and a happy new year!

Byggestart på Brøter Terrasse

I uke 48 vil det bli byggestart på prosjekt Brøter Terrasse lokalisert i Nannestadgata 7, 2000 Lillestrøm. De første arbeidene som vil foregå på byggeplassen er pele- og spuntarbeider, og denne type arbeid medfører en god del støy. Pele- og spuntarbeidene vil pågå fra onsdag 25. november 2020 til og med uke 8 (omtrent), med et opphold i juleferien. Arbeidene vil foregå mandager til og med fredager fra 07:00-17:00 med en times pause mellom 11:00-12:00.

Denne nettsiden vil i prosjektets levetid oppdateres jevnlig slik at man kan følge med på fremdriften på byggeplassen. Prosjektet er planlagt å være i drift frem til 4. kvartal 2022.

Construction works started at Brøter Terrasse

In week 48, works with piling and sheet piling started on the construction project «Brøter Terrasse» which is located at Nannestadgata 7, 2000 Lillestrøm. This type of work causes a lot of noise and vibration and can be uncomfortable for nearby homes. This type of work will last until about the middle of February 2021 with a break during the Christmas holidays. The work will take place from 07.00-17.00 Mondays to Fridays, with an hour’s break between 11.00-12.00.

During the lifespan of the project, this website will be regularly updated to make sure you are able to follow the progress on the construction site. The project is scheduled to be finished in the 4th quarter of 2022.