fbpx
Slik løste vi seks miljøutfordringer2022-06-15T14:31:03+02:00

Slik løste vi seks utfordringer

1. Redusere avfallsmengde i stort boligprosjekt

Prosjektet Skogmo Park på Jessheim er et boligkompleks bestående av fem bygninger med 148 leiligheter som ble ferdigstilt i 2021. Prosjektledelsen har hatt et tydelig fokus på miljøbelastning og trekker frem følgende suksesskriterier som ble lagt til grunn for å levere veldig gode resultater på avfallssortering.

  • God og tidlig planlegging av rigg og produksjon, inkludert tilrettelegging og logistikk
  • Stor grad av prefabrikkerte elementer som hulldekker, ytterveggselementer og lignende
  • Dedikert ansvarlig ressurs med ansvar for avfallshåndteringen på bygge­plassen 
  • Riktig og smart plassering av avfalls­containere 
  • Tilstrekkelig med containere med rette fraksjoner
  • Flere avfallsstasjoner utplassert på byggeplassen

Prosjektet ble overlevert med en sorteringsgrad på 92,5% og avfallsmengde på 22,1 kg/m2 BTA.

2. Fossilfri oppvarming uten fjernvarme

Siden prosjektet The Plus ble gjennomført som et fossilfritt prosjekt, innebar dette at også oppvarmings­kilden i byggetiden måtte være fossilfri. Normalt sett kunne dette vært løst med fjernvarme, energibrønner og gulvvarmerør, men ingen av delene var tilgjengelige i prosjektet.

Det ble derfor viktig å etablere et samarbeid med leverandører som hadde løsninger litt utenom det vanlige. Etter hvert kom vi i kontakt med to ulike leverandører, som begge hadde utviklet nye løsninger som de var klare for til å teste ut på byggeplass. Løsningen ble en kombinasjon av en stor luft-til-vann varmepumpe, og et flisfyringsanlegg med egen kvern. Flisfyringsanlegget er et system som Ø.M. Fjeld også har vært med å utvikle over flere år, frem til prototypen som nå ble brukt i prosjektet. Disse løsningene tillot oss å varme opp bygget med strøm, pellets og treverk som normalt ville blitt avfall. 

3. Bruk av Hydro Circal (gjenvunnet aluminium)

Et ønske fra byggherren ved The Plus var å opprette dialog mellom prosjektet og aluminiumsfabrikken til Hydro (som holdt til på nabotomten) for å vurdere om prosjektet kunne øke bruken av gjenvunnet aluminium. Etter noen gode møter hvor vi sammen gikk igjennom prosjektet, endte vi opp med å se nærmere på rekkverksløsninger og rammer i glassfasaden. Det viste seg at glassfasadeleverandøren kunne benytte Hydro Circal i sin leveranse, og dermed fortsatte dette samarbeidet mellom leverandøren og Hydro. Resultatet ble en stilig og mye mer miljøvennlig glassfasade på over 2000 m2, som både Hydro, glassleverandøren og byggherren kan være stolt av. 

4. Store mengder epoxybelegg i BREEAM-prosjekt 

I prosjektet The Plus var det et ønske om å benytte over 2.000 m2 epoxybelegg på gulvene i 24 ulike farger. På grunn av BREEAM-manualens krav til emisjoner og VOC-tall fra produkter i bygget, kunne ordinær epoxy umiddelbart utelukkes.

For at funksjons-, design- og miljøkravene skulle kunne tilfredsstilles, ble det derfor inngått et samarbeid med Mapei, som førte til at det ble valgt et poly­uretanbelegg istedenfor epoxy, i farger som ble blandet spesifikt for prosjektet. Belegget hadde svært lave avgassinger, tilfredsstilte BREEAM-kravene, og fikk i tillegg et så likt utseende som mulig til det opprinnelige ønsket.

5. Krav til reduksjon av klimagassutslipp

Det nye servicebygget til GLØR på Lillehammer er bygget over tre plan med samlet areal på 1 650 m2. Prosjektet har hatt strenge krav til både energi og miljø, hvor organisasjonen vår har fått utnyttet både sin kompetanse og erfaring.

Bygget har et lavt energiforbruk, og sparer årlig klimagassutslipp knyttet til energibruken i drift med rundt 50 prosent i forhold til et referansebygg bygget etter TEK17. Reduksjon i klimagassutslipp knyttet til produksjon av materialer ved oppføring og forventet behov for utskiftning i levetiden, er på 38 % i forhold til et referansebygg.

Over byggets levetid på 60 år reduseres de samlede klimagassutslippene med 46 % i forhold til et referansebygg bygd etter TEK17 . 

For å få dette til måtte det prosjekteres med materialer som ga best «gevinst». 

Panel, limtre, massivtre, gulvbelegg av vevet fiskegarn, glassbetong osv. er eksempler på typiske produkter som ble lagt til grunn og som gav gode resultater sett opp imot reduksjon av klimagassutslipp, men skapte enkelte utfordringer i forhold til lyd/akustikk, brann og tetthet.

6. Energikonsept med passivhuskrav

Et av premissene for GLØR var energikonsept med passivhuskrav, kombinert med utstrakt bruk av limtre- og massivtrekonstruksjoner, samt ønske om store vindusflater. Dette medførte strenge krav til lekkasjetall og minstekrav til enkeltkomponenter som vinduer og dører. Bærekonstruksjonen av limtre og massivtre skapte knutepunkter i yttervegg som potensielt ville gitt oss utfordringer med for høye verdier på lekkasjetall.

For å tilfredsstille kravene ble det blant annet prosjektert og levert økt tykkelse på isolasjon i vegger, i tak og i grunnen. Vindusareal ble noe redusert for å imøtekomme varmetapsbudsjettet. God kvalitetssikring av arbeidene med vind- og fuktsperre ble nøkkelen til at vi innfridde kravet til lekkasjetall. Byggets energiforsyning til oppvarming er basert på bergvarme og gjenbruk av gassen fra avfallsdeponiet.