fbpx

Tverrfaglig samarbeid får støtte av Forskningsrådet:

Målet er å redusere mengden treavfall med 40 prosent

Trevirke er byggebransjens tredje største avfallsfraksjon, og utgjør over 15% av avfallsmengden. En del av løsningen vil være et tettere og forbedret samarbeid mellom de ulike aktørene som deltar i planleggingen av et nytt byggeprosjekt, mener Ø.M. Fjeld. Nå går entreprenørselskapet i spissen for et tverrfaglig forskningsprosjekt.

– Vi fant ut at trevirke utgjorde over 2.000 tonn av avfallet fra byggeplassene i 2020. Dette avfallet medfører økt ressursbruk, transportering, behandling og avhending, som igjen innebærer økte kostnader og klimagassutslipp for byggeprosjektet. Avfallet representerer en betydelig kostnad når vi skal kvitte oss med det, men den aller største kostnaden er likevel innkjøpet av produktene som ender som avfall. I tillegg til dette bruker våre ansatte tid på å transportere unødvendige materialer, som også innebærer en tung fysisk belastning for våre medarbeidere. Trevirke er heller ikke en ubegrenset ressurs, og alt trevirke bør benyttes til så høyverdige produkter som mulig, sier Odd Anders Amdahl, leder for HMS, Miljø og Kompetanse i Ø.M. Fjeld.

Odd Anders Amdahl, leder HMS, Miljø og Kompetanse.

Nylig fikk samarbeidsgruppen han er prosjektleder for, tilsagn om 6,5 MNOK fra Norges forskningsråd. Partnerne i konsortiet skal selv bidra med en egenfinansiering på 7,5 MNOK, som gir prosjektet en totalramme på 14 millioner kroner. Prosjektet vil vare over en fireårsperiode.

Hovedmålet er altså å redusere andelen treavfall fra byggeplassene med 40 prosent sammenlignet med dagens nivå. I tillegg er det satt en rekke delmål for prosjektet, hvor mye handler om å identifisere årsakene til treavfallet, og hva som kan gjøres for å bedre materialeffektiviteten.

– Prosjektet vil ha effekt både på miljøbelastningen, den menneskelige og fysiske belastningen, og de økonomiske kostnadene tilknyttet trevirkeavfall. Vi tror mye kan oppnås ved å forbedre prosessen og samarbeidsformen mellom de involverte aktørene i den såkalte tidligfasen av byggeprosjektet. Forskningsprosjektet skal blant annet se på alt fra samarbeidsform og prosesser knyttet til innkjøp og prosjektering til metoder for effektiv og god kommunikasjon mellom prosjekterende og utførende, sier Amdahl, og viser til at ti samarbeidspartnere står bak innovasjonsprosjektet.

Gruppen består av aktører fra alle som er involvert i tidligfasen for et byggeprosjekt: entreprenør (Ø.M. Fjeld), rådgivende (Multiconsult), arkitekter (LINK Arkitektur), distributør og logistikk-leverandører (Optimera), ombruksaktør (Omtre) og byggherre (Statsbygg, Kongsvinger og Sør-Odal kommuner), sammen med forsknings- og innovasjonspartnerne (Klosser Innovasjon, OsloMet og SINTEF).

2022-06-24T12:10:09+02:00